LISTA E PLOTË/ SPAK i sekuestron Rrjepajt Lap-Top, Ipad, telefonin dhe prova të tjera lidhur me “Sterilizimin”

LISTA E PLOTË/ SPAK i sekuestron Rrjepajt Lap-Top, Ipad, telefonin dhe

“Ora News” zbulon sendet që i janë sekuestruar nga SPAK, ish zv/ministrit të Shëndetësisë Klodian Rrjepaj.

Sende si telefona, IPade dhe Lap-Top dhe materiale te tjera kompjuterike do i nënshtrohet ekspertimit kibernetik për të mësuar rreth detajeve të këtij konçesioni.

Sipas listës së provave bëhet fjalë për një telefon Iphone dhe shumë dokumenta.

JA LISTA E SEKUESTRIMEVE

1.Nje telefon IPHONE me numer IMEI 359852821275790 dhe numer IMEI Nr.2.

2. Nje "Ipad" i markes APLE 1 fikur.

3. Nje kompjuter laptop i markes DELL me numer serie 11951089202 i fikur.

4. Pese USB pa numra serial dhe pa marka..

3. Nje Hartdesk me mbishkrimin Verbattin me numer IH9508. 6. Nje hartdesk i markes verbattin Mod 47658 me numer serie RB210Y240352.

7. Nje USB e markes Maxelli.

8. Dokumenta me mbishkrimin Memo Sqaruese per projektin e sherbimeve mbeshtetese ne sallat kirurgjikale gjithsej 15 (pesembedhjet) flete.

9. Nje Fature ne emer te Klodian Rjepaj dt 23.05.2023. 10. NJe autorizim i dt 24.04.2019 1 (nje) flete, ku pas fletes se autorizimit eshte shkruar me shkrim dore dhe ne fleten tjeter bashkelidhur eshte nje fotokopje dokumenti identifikimi Klodian Rjepaj ku edhe ne kete flete nga pas eshte shkruar me shkrim dore gjithsej 2 (dy) flete.

11. Vendim Nr.1913 date 28.09.2021 flete 1 (nje), per legalizim, kartela e pasurise dhe planimetria e katit te trete, dyte, pare dhe perdhe.

12. Dokument Statuti me 4 (kater) flete.

13. Dokument Akt Themelimi dhe Statuti i Shoqerise me 19 (nentembedhjet) flete. 14. Dokumenta ne gjuhe te huaja nga GFA me 12 (dymbedhjet) flete.

15. Dokumengta ne gjuhe te huaja nga GFA me 3 (tre) flete.

16. Dokumenta me tabela ne lidhje me shpenzimet gjithsej 14 (katermbedhjet) flete.

17. Dokumenta ne gjuhe te huaja me mbishkrimin Save the Children flete 20 (njezet). 18. Dokumenta me shkrime te huaja Save the Children gjithsej flete 24 (njezet e kater).

19. Dokumenta ne gjuhe te huaj scapa of ëork Soë/2021-202201/003 gjithsej 7 (shtate) flete.

20. Dokumenta te ndryshme ne gjuhe te huaja gjithsej 5 (pese) flete.

21. Fatura te ndryshme gjithsej 6 (gjashte) cope.

22. Kontrate sherbimi Ref..Nt...2021 flete 1 (nje).

23. Dokumenta ne gjuhe te huaj me mbishkrimin Service Sanitare Regionale gjithsej 19 (nentembedhjet) flete.

24. Dokumenta ne gjuhe te huaj "Sede Legale" gjithsej 62 (gjashtedhjet e dy) flete.

25. Foto te printuara cope 85 (tetedhjet e pese).

26. Statemente (Nxjerrje llogarie) bankare gjithsej 54 (pesedhejt e kater) flete.

27. Kontrate sherbimi reference Nr..../2021 flete 1 (nje).

28. Kthim pergjigje Date 13.KOrrik.2022 Drejtorise Rajonale Tatimore cope 1 (nje).

29. Fatura tatimore viti 2019 cope gjithsej 5 (pese).

30. Dokumenta te ndryshme ne gjuhe te huaj gjithsej 13 (trembedhjet

31. Fatura te bankes raiffeisen cope 2 (dy) flete.

32. Fatura te ndryshme pagesash gjithsej 22 (njezet e dy). 33. Dokumenta Studim Fizibiliteti gjithsej 113 (njeqin e trembedhjet) flete.

34. Dokumenta ne gjuhe te huaj flete 52 (pesedhjet e dy).

35. Dokumenta ne gjuhe te huaj 8 (tete) flete. 36. Dokumenta ne gjuhe te huaj me mbishkrimin ne fillim ANAM gjithsej 90 (nentedhjet) flete.

37. Dokumenta me shifra VALORIZZAZIONE gjithsej 9 (nente) flete.

38. Fature tatimore shitje dt 02.11.2018 cope 1 (nje).

39. Urhder pagese dhe njoftim debiti cope 4 (kater) flete. 40. Dokumenta ne gjuhe te huaj 4 (kater) flete.

41. Nje fletore ku ne fillim ka shkrime te ndryshme me shkrim dore.

42. Dokumenta me pasqyre fiananciare gjithsej 28 (njezet e tete) flete.

43. Nje Dosje Ngjyre blu me dokumenta te ndryshme gjithsej 288 (dyqain e tetedhjet e tete) flete.

spak elton qyno klodian rrjepaj

EMISIONET