Plot 68 organizata kanë shkruar një letër të hapur për të kërkuar zgjidhjen e problemeve të grave naftëtare. Sot gratë naftëtare janë në ditën e 13-të të grevës së urisë por ende nuk kanë zgjidhje.

Letra e hapur

Drejtuar
Z. Edi Rama, Kryeministër i Shqipërisë
Znj. Belinda Balluku, Ministre e Infrastrukturës dhe Energjetikës
Znj. Anila Denaj, Ministre e Financës dhe Ekonomisë
Znj. Ogerta Manastirliu, Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Për dijeni:
Znj. Fiona McCluney, UN Resident Coordinator në Shqipëri
Znj. Zhulieta Harasani, Koordinatore Kombëtare, Zyra e Organizatës Ndërkombëtare të Punës

“Të merren masat e nevojshme për zgjidhjen e kërkesave të punonjësve të Rafinerisë së Naftës në Ballsh”

Prej disa ditësh shoqëria shqiptare po ndjek grevën e burrave dhe grave në Ballsh, të cilët kërkojnë të marrin pagat e papaguara nga kompania ku punonin, të fituara me djersën e ballit dhe të njohura me vendim gjyqësor nga organet e drejtësisë.

Duke ndjekur me shqetësim grevën e e tyre dhe duke u njohur me kërkesat e grevistëve, si aktiviste të shoqërisë civile dhe mbrojtëse të të drejtave të grave, sjellim në vëmendje të institucioneve përgjegjëse si vijon se:

Dinjiteti i lindur i të drejtave të barabarta dhe të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është themeli i lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë (Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut);

Shqipëria aderon në të gjitha Konventat Ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe ka ratifikuar konventat e Organizatës Ndërkombëtare të Punës ILO, në mënyrë të veçantë, Konventën 81, “Për inspektimin e punës”;

Organet e Shtetit shqiptar kanë detyrë të marrin masa të përshtatshme për ta mbrojtur të drejtën për punë dhe të drejtën për të siguruar mjetet e jetesës përmes punës, sikurse vendos “Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Shoqërore dhe Kulturore”;

Shteti Shqiptar siguron të drejta të barabarta për burrat dhe gratë në fushën e Punës, sikurse është sanksionuar në “Konventën për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave” të ratifikuar nga Shqipëria në vitin 1993,

Bazuar në Kushtetutën e Shqipërisë në kuadrin e të Drejtave dhe Lirive Ekonomike e Sociale, si dhe në të gjitha aktet Ndërkombëtare si më sipër,

Bazuar në legjislacionin e punës, i cili kërkon respektimin e të drejtave të punëmarrësve nga punëdhënësit, ndër të tjera të drejtën që Punëdhënësi t’i paguajë rregullisht pagën punëmarrësit,

Bazuar në legjislacionin për inspektimin e punës, i cili parashikon se Inspektorati Shtetëror i Punës duhet të sigurojë zbatimin e dispozitave ligjore për kushtet e punës dhe për mbrojtjen e punëmarrësve në ushtrimin e profesionit të tyre, për kohëzgjatjen e punës, pagat, etj.,

Kërkojmë ndërhyrje të menjëhershme nga Shteti Shqiptar, për zgjidhjen e kërkesave të grave dhe burrave naftëtarë të Rafinerisë në Ballsh.

Kërkesat e paraqitura ngrenë dy çështje themelore:

 1. Çështjen e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe veçanërisht të drejtat e punëtorëve, që duhet të garantohen e mbrohen nga shteti shqiptar, të drejta të cilat në Ballsh janë shkelur rëndë.
 2. Çështjen e mbrojtjes së të drejtave social-ekonomike të punonjësve të cilat shkelen nga persona juridikë privatë që veprojnë në territorin e Shqipërisë. Edhe në këto raste Shteti Shqiptar ka përgjegjësi për garantimin e këtyre të drejtave dhe mbrojtjen e punonjësve nga abuzimet, pavarësisht se kanë ardhur nga persona privatë. Problemi i marrjes së pagave nga naftëtarët është çështje që zgjidhet me fuqinë e shtetit, i cili duhet të garantojë se të drejtat në punë të shtetasve të tij janë respektuar nga punëmarrësit privatë.

E gjithë ngjarja në Ballsh tregon për shkelje të vazhdueshme të të drejtave të punëtorëve në mënyrë të veçantë, shkeljen e së drejtës për të pagë e shpërblim për punën e kryer, shkeljen e parimit të sigurisë juridike, duke mos u njohur punonjësve të drejtat e fituara, duke mos u garantuar një punë dhe duke mos i lejuar të rifillojnë punë në Rafineri, punonjësit grevistë.
Për sa më sipër, i kërkojmë Qeverise Shqiptare:
• Të respektojë dhe të mbrojë të punësuarit e Rafinerisë së Ballshit, duke dëgjuar pretendimet e tyre;
• Të kryejë sa më parë mbledhjen me forcë të detyrimeve financiare nga personi juridik përgjegjës për shkeljet dhe të detyrojë atë të kryejë shpërblimet e duhura në favor të naftëtarëve;
• Të garantojë mjetet për jetesë për secilën familje, e cila ka mbetur pa të ardhura dhe pa punë për shkaqe të pavarura nga vullneti i tyre, duke ofruar mbështetje me ndihma financiare të menjëhershme deri në rifillimin e një pune të denjë për ta.

Dialogu social dhe zgjidhja e shpejtë duhet të ofrohet menjëherë nga Qeveria. Gjendja shëndetësore e grevisteve po rëndohet dhe duhet të konsiderohet se situata e pandemisë së krijuar nga COVID-19 vë në rrezik serioz shëndetin e grevisteve.

Në pritje të zgjidhjes së shpejtë dhe pa hezitim që gratë në grevë të kthehen pranë familjeve të tyre.

 1. Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” Gender Alliance for Development Center (GADC)
 2. Qendra per Nisma Ligjore Qytetare/ Center for Legal Civic Initiatives
 3. Rrjeti i Fuqizimit të Grave Shqiptare
 4. Linja e Keshillimit per Gra dhe Vajza
 5. Aleanca Lgbt
 6. Refleksione
 7. WPS Albania Gratë në Shërbim Publik
 8. “Qendra Komunitare “Sot Per Te Ardhmen”
 9. Qendra Psiko-Sociale “Vatra”
 10. Qendra Burimor Mjedisit Shqiperi
 11. Partneret Shqiperi per Ndryshim dhe Zhvillim
 12. Rinia për Integrim, Aktivizim dhe Sensibilizim
 13. Gruaja tek Gruaja Shkodër
 14. Shoqata Gender Paqe e Siguri
 15. @Qendra “Agritra-Vizion”
  16.Rrjeti per Demokraci i Grave WDN Albania – Women’s Democracy Network Albania
 16. Qendra per Progres Rinor Kukes
 17. Qendra Levizja Rinore per Demokraci Puke
 18. Qendra e Zhvillimit te Shoqerise Civile, Durres
 19. Qendra “Epoka e Re” Fier
 20. Komiteti Shqiptar i Helsinkit
 21. Ne dobi te shtresave ne nevoje dhe personave me aftesi te kufizuara, Elbasan
 22. IRCA ROMANIPE
 23. Qendra për të Drejtat e Gruas Rome
 24. Intelektualet e rinj, Shprese (IRSH)
 25. GO2_Organizate per Planifikim te Qendrueshem Urban
 26. YWCA
 27. Qendra per Zhvillim dhe Promovim Social – CPSD
 28. New Impact Association
  30.CRCA/ECPAT
 29. Ambasada PINK
 30. Grupi Shqiptar i te Drejtave te Njeriut
 31. Fondacioni MUZEU I GRAVE
 32. Qendra për të Drejtat në Punë, CLR.AL
 33. Streheza per gra dhe vajza
 34. Qendra Rinore e Vlores / Vlora Youth Center
 35. Forumi Civil Selenicë
 36. IPSED – Institute for the Promotion of Social and Economic Development
 37. Rromano Kham
 38. @Shoqata e Gruas Jona, Sarande
 39. Qendra Gruaja Komuniteti Mjedisi, Roskovec
 40. @Qendra e Gruas “Hapa te lehte”, Shkoder
 41. Resurset ne zhvillim-RID
 42. Qendra
  Traditë-Art-Libra
 43. Shoqata Projekte Vullnetare Nderkombetare (PVN Albania)
 44. Gruaja në Integrim, Shkodër
 45. Rromani Baxt Albania
 46. YMCA – Shkoder
 47. Agjencia e Zhvillimit Ekonomik te Qendrueshem (SEDA )
 48. Down Sindrome Albania Foundation
 49. Dea
 50. Qendra për Zhvillim, Bashkëpunim dhe Integrim
 51. Qendra per Zhvillimin e Grave Rurale
 52. Te ndryshem por te barabarte
 53. Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve
 54. Qendra Mjedisore per Zhvillim Edukim dhe Rrjetezim (Qendra EDEN/ EDEN Center)
 55. Shoqata “Në Dobi Të Gruas Shqiptare”
 56. Shoqata per Integrimin e Zonave Informale SHIZI – AIIA, Kamez
 57. MEDPAK, Librazhd
 58. Qendra Shqiptare per Popullsine dhe Zhvillim
 59. Shoqata Gender, Paqe e Siguri
 60. Mary Ward Loreto
 61. Shoqata Disutni Albania
 62. Tjeter Vizion
 63. The Door
 64. National Centre for Community Services