Problemet më të shpeshta me tenderat, nga kriteret e “veçanta” te mosnjohja e ligjit

Problemet më të shpeshta me tenderat, nga kriteret e

Të paktën dhjetë pika ka hartuar Komisioni i Prokurimit Publik si problematika që hasen më shpesh në prokurimet publike që ankimohen sa i takon sjelljes së institucioneve publike.

Raporti vjetor i vitit të shkuar klasifikon si problematikë të parë hartimin nga ana e autoriteteve kontraktore të kritereve të veçanta të kualifikimit të paqarta, evazive, të cilat kanë sjellë paqartësi, konfuzion në procesin e vlerësimit të ofertave dhe/ ose pabarazi në trajtimin e të drejtave dhe detyrimeve të operatorëve ekonomikë.

Një tjetër element që është klasifikuar si e dyta është hartimi i specifikimeve teknike jashtë formave të parashikuara në ligj.

“Hartimi nga ana e autoriteteve kontraktore i specifikimeve teknike, në kundërshtim me nenin 36, të ligjit nr. 162/2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar. Gjatë vendimmarrjes janë konstatuar disa shkelje të nenit 36, të ligjit për prokurimin publik veçanërisht në drejtim të hartimit të specifikimeve teknike, duke mos u mbështetur në një prej metodave të parashikuara në ligj.

Në disa raste janë konstatuar mospërputhje midis specifikimeve teknike dhe dokumenteve të procedurave të prokurimit, ku në specifikimet tenike janë lejuar alternativat, ndërkohë në dokumentet e procedurës së prokurimit nuk janë pranuar” thuhet në raport.

Së treti sipas KPP ka shkelje procedurale të kryera nga autoriteti kontraktor në fazën e vlerësimit të ofertave.

“ Në disa raste janë konstatuar shkelje në drejtim të argumentimit të arsyeve të skualifikimit, në përputhje me ligjin për prokurimin publik dhe Kodin e Procedurave Administrative. Autoritetet kontraktore kryesisht i referohen vetëm kriterit, i cili pretendohet, se nuk përmbushet, por pa dhënë argumente të detajuara.

Gjithashtu, nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik janë konstatuar raste të mosargumentimit të vlerësimit me pikë, në rastet e përdorimit të ofertës ekonomike më të favorshme, si kriter i përcaktimit të ofertës fituese” nënvizon KPP.

Së katërti kryerja e procesit të administrimit, trajtimit dhe verifikimit të mostrave nga ana e autoritetit kontraktor, jo në përputhje me legjislacionin për prokurimin publik.

“Gjithashtu, në vendimmarrjen e Komisionit të Prokurimit Publik, janë konstatuar raste të testimit të mostrave nga ana e autoriteteve/enteve kontraktore në laboratorë jo të akredituar në përputhje me legjislacionin sektorial” thuhet në raport.

Sipas KPP gjithashtu shihen gabime në përllogaritjen e fondit limit, veçanërisht në procedurat e prokurimit publik, ku përllogaritja e fondit limit duhej të kryhej referuar çmimeve të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse në përputhje me nenin 76, të Vendimit nr. 285, datë 19.5.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave të prokurimit”.

Si pikë e gjashtë është kategorizuar problematika e mosnjohjes së mirë të ndryshimeve ligjore në ligjin e prokurimeve publike veçanërisht mbi momentin procedural të fillimit të afateve të ankimit.

Një tjetër gabim është moskryerja e veprimeve procedurale të ngarkuara nga ligji, për komunikimin midis autoritetit kontraktor dhe operatorëve ekonomikë, për korrigjimin e të metave të ankesës nga autoritetet kontraktore.

“Vijon problematika e autoriteteve kontraktore e moskryerjes së veprimeve procedurale të parashikuara nga neni 114, “Trajtimi i ankesës nga autoriteti kontraktor ose enti kontraktor”, të ligjit nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik”, nga ana e autoriteteve kontraktore për njoftimin e vendimmarrjes mbi trajtimin e ankesës, jo vetëm operatorëve ekonomikë ankimues, por edhe subjekteve të interesuara” thuhet në pikën tetë të raportit.

Ndërkohë në pikën 9 dhe 10  janë të renditura problematikat mbi veprimet procedurale të autoriteteve kontraktore, të kryerjes së verifikimeve të deklarimeve të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës të deklaruar në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si dhe mungesa në disa raste e dhënies së sqarimeve të plota të autoriteteve kontraktore, ndaj kërkesave për sqarim të operatorëve ekonomikë ankimues./ Monitor

EMISIONET