Bordi i Transparencës ul me vetëm 3 lekë naftën, po aq rrit benzinën

Bordi i Transparencës ul me vetëm 3 lekë naftën, po aq rrit

Bordi i Transparencës ka përcaktuar cmimet e reja për naftën, benzinën dhe gazin.

Ai vendosi shitjen me pakicë të naftës me 258 lekë/litër, të benzinës 239 lekë/litër dhe për gazin 83 lekë/litër.

Nafta u ul me vetëm 3 lekë e po aq pësoi rritje dhe benzina. Ndërsa gazi ka mbetur i pandryshuar.

Në njoftimin për shtyp për herë të parë ka shpjeguar dhe se si është reflektuar ky cmim.

a. Çmimet e tregjeve ndërkombëtare të një dite pune më parë nga mbledhja e Bordit, të publikuara nga agjencia ndërkombëtare “S&P Global Platts” në USD datë 22.06.2022, në kushtet e lëvrimit FOB Med, për gazoilin e standardit SSHEN 5902018 dhe benzinën e standardit SSHEN 2282018

b. Vlerën “premio” sipas faturës së importimit të deklaruar në Doganë nga  shoqëritë e tregtimit me shumicë për gazoilin e standardit SSHEN 5902018 dhe benzinën e standardit SSHEN 2282018, dhe mbi bazen e së cilës kryhet transaksioni i pagesës.

c. Totali i vlerës së përftuar ( FOB Med + Premio), konvertohet në lekë sipas kursit fiks të shpallur zyrtarisht nga Banka e Shqipërisë një ditë më parë.

d. Marzhin bruto 3 lekë/litri (perfshire TVSH)  për shoqëritë e tregtimit me shumicë. Me këtë marzh bruto, mbulohen kostot e depozitimit, mirembajtjes, transportit, amortizimi, paga, kontribute, shpenzime interesi, tarifa e taksa te tjera pas zhdoganimit, furnitura e sherbime  etj.

e. Mbi vlerën  që rezulton sa më sipër, shtohen detyrimet e pagueshme në import:

i. akcizë;

ii.taksë qarkullimi;

iii.taksë karboni;

iv.TVSH në import;

v.tarifë markimi dhe skanimi;

f. Vlera  që rezulton  (a-e), përbën çmimin e shitjes me shumicë.

g. Mbi çmimin e shitjes me shumicë që rezulton, shtohet marzhi bruto i tregtimit me pakicë 12 lekë/litri (peërfshirë TVSH-në). Me këtë marzh bruto, mbulohen kostot e qerase apo  amortizimit, mirëmbajtjes, paga, kontribute, shpenzime interesi, tarifa licensimi e rilicensimi,  taksa të tjera lokale, furnitura e sherbime  etj.

h. Vlera që rezulton (f+g) përbën çmimin e shitjes me pakice me TVSH, i cili duhet të shpallet në tabelën e shitjes në stacionet e tregtimit të karburanteve.

i. Për rastin e GLN-së (gazi lëngshëm i naftës) çmimi përcaktuar sipas faturës së importimit të siguruar nga shoqëritë e tregtimit me shumicë nr. 20220607/239.2.2, date 07.06.2022 ( IB GAZ AG).

EMISIONET