Avokati falas, ligji për ndihmën juridike që nuk gjeti zbatim

Avokati falas, ligji për ndihmën juridike që nuk gjeti zbatim

Prej vitit 2018 në shqipëri cçdo kush që nuk ka të ardhura, në momentin që përballet në gjykatë ka të drejtë të marrë ndihmë juridike pa pagesë.

Ligji që krijon këtë mundësi parashikon ngritjen e një serë strukturash, për tu ardhur në ndihmë personave pa  të ardhura.

Komiteti Shqiptar i Helsinkit përmes një vëzhgimi ka konstatuar vonesa në ngritjen e strukturave.

Brixhilda Dhima koordinatore pranë institucionit shprehet ende nuk ka një informim të plotë për këtë mundësi.

“Janë vënë re vonesa në zbatmin e legjislacionit dhe zbatimin e akteve nënligjore. Këto vonesa kanë ndikuar në aksesin e vnuar dhe të monguar të shqipatarëve në sistemin e drejtësisë.”

Në Shqipëri ka nisur ngritja e disa prej qendrave për shërbime ligjore falas, por ato janë ende të pamjaftueshme.

“Ngritja e qendrave për shërbime ligjore falas dhe autorizimi i organizatave jofitimrurëse që do të ofrjonë shërbime të tilla në bashkëpunim me klinikat e ligjit në vend, por akoma mbetet shumë unë për t’u bërë, prandaj Komitetit Shqiptar i Helsinkit nxit bashkëpunimin mes këtyre institucioneve.”

KSHH pas monitorimit të situatës në terren vëren se ka mungesë vullneti për zgjidhjen e kësaj problematike, ndaj kërkon bashkëpunim mes institucioneve.

EMISIONET